Shinkansen500

ES64U Southern Pacific

ES64U Southern Pacific
Shinkansen500, Feb 28, 2016