Shinkansen500

ES64U SOO Line

ES64U SOO Line
Shinkansen500, Feb 28, 2016