josephbales

32x48 Benchwork 3

Table bottom

32x48 Benchwork 3
josephbales, Nov 4, 2006