r_i_straw

Kansas City

Union Station

Kansas City
r_i_straw, Jul 8, 2014