Scott Stutzman

Eugene bound UP manifest takes the siding.

Into the siding for Amtrak. Cruzatte, OR Jan 2006

Eugene bound UP manifest takes the siding.
Scott Stutzman, Feb 5, 2007